Regulamin konkursu #Wilczyszacun – bądźmy EKO!

Konkurs “#Wilczyszacun – bądźmy EKO!”

Regulamin Konkursu:

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu “#Wilczyszacun – bądźmy EKO!” (dalej jako „Konkurs”) jest:

FAM M.Gabryołek sp.j. (dalej jako „Organizator”), z siedzibą przy ul. Rdestowej 67, 81-577 Gdynia, NIP: 5861025151, właściciel i administrator strony internetowej pod domeną www.wilczastrona.com; profili na portalu społecznościowym Facebook oraz
Instagram: „Wilcza Strona”, „Jack Wolfskin Polska” oraz „e-horyzont.pl”, zwanych dalej jako „Fanpage FB”.

2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage’a Jack Wolfskin Polska na Facebooku i Instagramie oraz reklam w Internecie. Regulamin Konkursu dostępny jest także w zakładce „Notatki” na Fanpage’u FB Jack Wolfskin Polska.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Zasady Konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.03.2019 r., z chwilą jego ogłoszenia w Internecie oraz publikacji strony internetowej i trwa do 31.03.2019 r., do godziny 23:59.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  3. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała Regulamin Konkursu.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

4.1 Wykonanie kreatywnego zdjęcia na którym pokażecie, że dbacie o środowisko i zasługujecie na #WILCZYSZACUN.

4.2 Potwierdzeniem udziału w konkursie jest opublikowanie w terminie trwania konkursu (status profilu – publiczny) zdjęcia na Instagramie i oznaczenie go „#wilczyszacun, oraz @jackwolfskin_polska”. Następnie administrator konkursu zweryfikuje zgodność zgłoszenia z warunkami Regulaminu.

5. Umieszczenie pracy konkursowej na Instagramie równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Zamieszczona przez Uczestnika praca konkursowa:

5.1 Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, religijnych, politycznych, rasistowskich, seksistowskich, dyskryminujących oraz innych treści sprzecznych z prawem i dobrym obyczajem;

5.2 Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów organizatorów;

5.3 Nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, artystycznych (w tym muzyki) i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

6. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika i jego pracy z Konkursu bez informowania go o tym.

7. Spełnienie warunków określonych w ustępie 4 oraz 5, stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Pracą konkursową”).

8. Każdy Uczestnik może zgłosić po jednej pracy konkursowej (1 zdjęcie).

9. Z chwilą przesłania pracy konkursowej, Uczestnik:

9.1 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu;

9.2 Wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’ach Organizatora, stronie internetowej oraz w informacjach prasowych;

9.3 Wyraża zgodę na przekazanie niematerialnych praw majątkowych do pracy konkursowej oraz ich użytkowanie przez Organizatora i Partnerów Konkursu w celach promocyjnych w mediach społecznościowych, materiałach drukowanych, na stronie internetowej i Internecie. Prawa te przekazane zostaną na czas nieokreślony, bez konieczności informowania o tym Autora pracy konkursowej.

10. Organizator, w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku i tożsamości Uczestnika, poprzez złożenie ważnego dokumentu tożsamości.

11. Zgłoszenia zawierające nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieuczciwe informacje, a także niekompletne dokumenty są wyłączone z udziału i nie będą przetwarzane.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne, niezależnie od tego, czy wynika to z sieci, strony internetowej, problemów z komputerem itp., które uniemożliwiają wzięcie udziału w Konkursie.

III. Kryterium wyboru Zwycięzców

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na Instagramie prac konkursowych, zgodnych z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie. W skład jury wejdą minimum trzy osoby z ramienia Organizatora.

2. Kryteriami wyboru zwycięskich prac będą: poczucie humoru. estetyka oraz kreatywność autora. Jury wybiera Zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.

3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 02.04.2019r. na profilu FB i Instagram Jack Wolfskin oraz w wiadomości prywatnej Zwycięzcy.

IV. Nagrody

1. Nagrodami są:

I miejsce: dwuosobowa, 2-dniowa mikrowyprawa tropem wilków w Beskidzie Żywieckim z zakwaterowaniem i wyżywieniem 12.04 – 14.04.2019r. organizowana przez „Mikrowyprawy”.


II miejsce: Plecak Earlham z wiosennej kolekcji Jack Wolfskin pochodzący w 100% z recyklingu butelek PET


III – V miejsce: Książka wydawnictwa Prószyński i S-ka „F**K Plastik 101 sposobów jak uwolnić się od plastiku i uratować świat”


Dodatkowo WSZYSCY UCZESTNICY konkursu otrzymają -10% na wybrany produkt z kolekcji wiosna 2019 w sklepach stacjonarnych Jack Wolfskin i Horyzont!*

*Promocja ważna do końca maja po okazaniu prawidłowo oznaczonego zdjęcia konkursowego na Instagramie. Znajdź sklep w swojej okolicy: >>>

2. Nagrody zostaną zrealizowane przez profesjonalne podmioty, świadczące usługi w zakresie dotyczącym nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności zrealizowania nagrody – w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą (np. brak odpowiedzi na wiadomości na Instagramie) Konkursu w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o Zwycięzcy. W takiej sytuacji zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca Konkursu.

4. Nie ma możliwości wymiany nagrody – na ekwiwalent pieniężny.

5. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

6. Zwycięzca Konkursu nie ponosi kosztów związanych z opodatkowaniem nagrody.

V. Polityka Prywatności

1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby biorące udział w organizacji Konkursu.

3. Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma do nich dostęp w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody.

4. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, zgłoszenie Uczestnika do Konkursu zostanie wycofane.

5. Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu okresu Konkursowego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Partnerów konkursu oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.

3. Wszelkie wątpliwości w związku z treścią i warunkami Konkursu wyjaśnia Organizator, te też należy zgłaszać w wiadomości na profilach Facebook lub Instagram marki Jack Wolfskin Polska – przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty jego zakończenia.

4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

Leave a Reply