Regulamin sklepu internetowego

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedawcą jest FAM M. Gabryołek Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni 81-577 ul. Rdestowa 67 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 21141, NIP: 586 10 25 151 reprezentowaną przez: Marcin Gabryołek, posługujący się kontaktowym adresem mailowym: twoja@wilczastrona.com.

 2. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery należy rozumieć:

  1. Sprzedawca: podmiot, o którym mowa w rozdz. I pkt. 1 Regulaminu, sprzedający na rzecz Użytkownika towary lub usługi,

  2. Regulamin: niniejszy Regulamin regulujący zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu,

  3. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu,

  4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu, za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  5. Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem domenowym sklep.www.wilczastrona.com/sklep, umożliwiający dokonywanie zakupów towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę.

 

ROZDZIAŁ II. ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień na towary lub usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu, dostarczania zamówionych towarów Klientowi lub realizacji usług, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów lub ceny zakupu usług, warunki korzystania przez Klienta z zakupionych towarów i usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Informacje o towarach i usługach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, w tym jego części sprzedażowej, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu użytkownik winien zgłaszać Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres twoja@wilczastrona.com. lub na piśmie na adres: ul. Rdestowa 67, 81-577 Gdynia. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez użytkownika.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez użytkowników ze Sklepu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń.

 5. Niezbędnym dla nabywania towarów i usług za pośrednictwem Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 6. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości nabywania towarów i usług za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

ROZDZIAŁ III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. wybrać towar lub usługę będące przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka” lub innego równoważnego,

  2. o ile opcja taka jest dostępna, wybrać sposób dostawy towaru,

  3. wpisać lub potwierdzić dane odbiorcy zamówienia,

  4. dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu,

  5. kliknąć przycisk „Zapłać teraz” albo inny równoważny.

 2. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu zamówienia, wysłane zostanie przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 3. Klient realizuje płatność za zamówienie bezpośrednio po złożeniu zamówienia oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie elektronicznej, za pośrednictwem funkcjonalności płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie.

 4. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru lub usługi albo gdy zamówiony towar lub usługa są chwilowo niedostępne, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru lub usługi na podobne o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący towar lub usługę.

 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na określone usługi, z uwagi na ich charakter, może powodować konieczność zaakceptowania przed złożeniem zamówienia szczegółowych zasad realizacji usługi.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w trakcie sprzedaży.

ROZDZIAŁ IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu odbywa się na następujących zasadach:

  1. Klient w formularzu zakupowym wskazuje dane osobowe, na podstawie których, otrzyma identyfikator wejściowy w dniu imprezy (potwierdzając swoją osobę dowodem tożsamości),

  2. Do odbioru zamówionego towaru – biletu-identyfikatora uprawniony jest Klient osobiście lub osoba przez niego wskazana drogą mailową,

  3. Jeżeli realizacja przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące zamówień zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Sprzedawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za brak realizacji zamówień oraz zobowiązane jest zrealizować te zamówienia bez zbędnej zwłoki po ustaniu siły wyższej,

  4. Faktura VAT, potwierdzająca zakup towaru lub usługi, zostanie doręczona Klientowi drogą mailową.

  5. Zamówienie, z zastrzeżeniem punktów powyższych, uważa się za zrealizowane w chwili otrzymania przez Sklep wygenerowanego przez system płatności potwierdzenia dokonania płatności za zamówiony towar.

  6. Klient, dokonując zakupu i akceptując regulamin, wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznej wersji dokumentu potwierdzającego zakup.

  7. Klient, dokonując zakupu, wyraża bezterminowo zgodę firmie FAM M. Gabryołek Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni 81-577 ul. Rdestowa 67 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 21141, NIP: 586 10 25 151, na przetwarzanie swoich danych osobowych, to jest adresu e-mail i dostarczanie newslettera nawiązującego do przedmiotu zakupu jak i innych treści przygotowanych przez portal www.wilczastrona.com.

 2. W przypadku zakupu przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu, towaru w postaci biletu na szkolenia, wydarzenie lub inne przedsięwzięcia organizowane lub oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia rozdz. IV pkt. 1, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie dokonania zamówienia otrzyma się wiadomością zwrotną na adres poczty elektronicznej.

Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z tych towarów i produktów stosownie z postanowień Rozdziału VI.

 

ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE, PRAWO ODSTĘPIENIA I ZWROT TOWARU

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, choć nie wyłącznie, do umów:

 2. Od Umowy sprzedaży towaru lub usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.

 3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru za pośrednictwem Sklepu (potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: twoja@wilczastrona.com lub pisemnie na adres FAM M. Gabryołek Spółka Jawna, ul. Rdestowa 67, Gdynia 81-577. (załącznik 1.)

 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

ROZDZIAŁ VI. LICENCJA

 1. W przypadku zakupu przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu, towarów, w tym produktów on-line, objętych ochroną prawnoautorską, Sprzedawca z chwilą określoną w rozdz. IV pkt. 4 Regulaminu, udziela Klientowi licencji na korzystanie z zakupionego towaru lub produktu on-line.

 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego towaru lub produktu on-line, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów.

 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane, gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności udostępnianą przez Sprzedawcę i akceptowaną przez Użytkownika.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
FAM M. Gabryołek Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni 81-577, ul. Rdestowa 6.7

Ja ………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję o reklamacji

…………………………………………………………………………………………………

– Powód  ………….…………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy ………….……………………………………………………

– Imię i nazwisko ………………….……………………………………………………

– Adres ………………….……………………………………………………..……………

– Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………

–Data …………………………